Katie Sherman
NYC Copywriter

Adores:
Fashion
Poetry
En dashes

Despises:
U-turns
E-books
Exclamation points